top of page
Search

Ιστορία β΄ λυκείου 2021-2022: Ύλη και τρόπος εξέτασης

Δείτε τη νέα-επικαιροποιημένη ύλη της σχολικής χρονιάς 2022-2023


ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι μαθητές/-τριες εξετάζονται στο μάθημα της Ιστορίας της Β’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες:

Ι. Στην ομάδα Α’ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών/-τριών (χρονολογίες, ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.):

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις «αντικειμενικού τύπου» (1.α), που βαθμολογούνται με δέκα (10) μονάδες β) εξήγηση δύο (2) ή τριών (3) ιστορικών όρων/εννοιών (1.β), που βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης (2.α) και (2.β) και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

ΙΙ. Στην ομάδα Β’ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που το καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών/-τριων στη σύνθεση των ιστορικών γνώσεων και η κριτική προσέγγιση τους (ανάλυση ή σύνθεση αιτίων ή συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση απόψεων, προέκταση ιστορικών πληροφοριών κ.λπ.). Προς αποφυγήν επικαλύψεων, τα θέματα αυτής της ομάδας επιλέγονται από την εξεταστέα ύλη με τρόπο ώστε να είναι διαφορετικά ως προς το γνωστικό τους περιεχόμενο από τις ερωτήσεις (2.α) και (2.β) της ομάδας Α’ και βαθμολογούνται αθροιστικά με πενήντα (50) μονάδες. Στην περίπτωση αυτής της ομάδας χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται από ιστορικές μαρτυρίες, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, χάρτες, διαγράμματα και από όλα εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά τεκμήρια ή ως μέσα άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμάτων και των δύο (2) ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της. Οι βαθμολογικές μονάδες καθεμιάς καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές/-τριες.

Τα θέματα της ομάδας Α’ λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων, ενώ τα θέματα της ομάδας Β’ ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το σχολικό βιβλίο των Ιωάννη Δημητρούκα, Θουκυδίδη Ιωάννου, Κώστα Μπαρούτα, Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565-1815, ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»:

Κεφάλαιο 1.

Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843):

1α. Εξωτερικά προβλήματα,

2β. Εσωτερική αναδιοργάνωση,

2γ. Εξελληνισμός του κράτους,

3. Η εμφάνιση του Ισλάμ,

4γ. Οι αραβοβυζαντινές συγκρούσεις στη Μ. Ασία και την Ανατολική Μεσόγειο (από: «Οι αραβικές κατακτήσεις έθεσαν τέρμα... μικρασιατικών πληθυσμών»),

5. Η Εικονομαχία,

6β. Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί,

7α. Σκλαβηνίες,

8β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης,

8γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών.


Κεφάλαιο 2.

Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών (843-1054):

1α. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων,

1β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα,

3. Κοινωνία,

4γ. Η νομοθεσία,

5α. Η βυζαντινή διπλωματία,

5στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών,

5ζ. Οι σχέσεις με τις ιταλικές ναυτικές πόλεις,

7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας.


Κεφάλαιο 3.

Από το Σχίσμα των Δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054- 1204):

2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185),

5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη,

7α. Οι αιτίες,

7δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία,

7ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους.


Κεφάλαιο 4.

Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:

2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια,

4β. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα αστικά κινήματα,

6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους,

7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης,

8γ. Η κρίση της φεουδαρχίας.


Κεφάλαιο 6.

Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648):

2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός,

3β. Οι πρόοδοι στη ναυσιπλοΐα,

3γ. Οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον κόσμο,

3ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις,

4α. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε κρίση,

4β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου,

4δ. Η Αντιμεταρρύθμιση,

4ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης.


Κεφάλαιο 7.

Από τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το Συνέδριο της Βιέννης (1815):

1. Ο Διαφωτισμός,

2β. Οι οικονομικές θεωρίες,

3γ. Η γέννηση ενός νέου κράτους,

3δ. Οι συνέπειες,

4β. Η έκρηξη της Επανάστασης (1789),

4γ. Η συνταγματική μοναρχία,

4ε. Το τέλος της Επανάστασης,

4στ. Η Εποχή του Ναπολέοντα (1799-1815),

4ζ. Ο χαρακτήρας και το έργο της Επανάστασης.

bottom of page