Εκδόσεις

Στην ενότητα αυτή συγκεντρώσαμε το σύνολο των εκδόσεων του ηλεκτρονικού φροντιστηρίου μας. Τα βιβλία αυτά αποτελούν βασικά συμπληρώματα/βοηθήματα για τα αντίστοιχα μαθήματα του σχολείου.

ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το σχολικό αυτό βοήθημα θα βοηθήσει καθηγητές και μαθητές να αναλύσουν και να καταλάβουν τις ενότητες της επίσημης ύλης των πανελληνίων. Περιλαμβάνει μεταφράσεις, ερμηνευτικά σχόλια και λεξιλογικά σχόλια για το σκέλος της εξέτασης στο γνωστό κείμενο.

αγοράστε το
2.jpg

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το βιβλίο συμβάλλει στην απαραίτητη οργάνωση των υποψηφίων για τις πανελλήνιες. Σε συνδυασμό με το σχολικό βιβλίο η μελέτη μας υποστηρίζεται από: σχεδιαγράμματα, ερωτήσεις ανά κεφάλαιο και συνδυαστικά θέματα για όλη την ύλη.

κοινωνιολογία

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Καθεμία από τις ενότητες του σχολικού βιβλίου αναλύεται αποτελεσματικά: μεταφράσεις, γραμματικά και συντακτικά σχόλια, ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού για πρόσθετη εξάσκηση.

αγοράστε το
λατινικά.jpg

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ο τόμος αυτός συμπεριλαμβάνει το απαραίτητο υλικό για την έκθεση των πανελληνίων: επαρκής παρουσίαση της θεωρίας, αναλυμένα θέματα εξετάσεων, σχεδιαγράμματα και κριτήρια αξιολόγησης για μία ολοκληρωμένη προετοιμασία.

αγοράστε το
έκθεση

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές και οι καθηγητές μπορούν στο βοήθημα αυτό να βρουν στοιχεία συμπληρωματικά του σχολικού, για την σωστή οργάνωση της προετοιμασίας: σχεδιαγράμματα της ύλης, πρόσθετες πηγές, σχόλια και ορισμοί σε κάθε κεφάλαιο.

αγοράστε το